Count per Day

  • 218292Tổng số lần đọc:
  • 107Đọc ngày hôm nay:
  • 145905Tổng số khách:
  • 0Online:

Balloon Art by Vo Xuan Huy (short vesion)

Triễn Lãm Nghệ Thuật “Thăng Hoa”

Vo Xuan Huy Exhibition 2008

Phóng sự truyền hình TRT. Triễn lãm ba biến thể – 2008

Seasonal variations

PS Đài tryền hình Tp.HCM. TL Mùa biến thể, Gallery Tự Do, Tp.HCM-2009

GREEN RICE

PS Đài truyền hình Quãng Trị. TL Lúa mạ, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị-2009

VỌNG-ECHO

TL Vọng, Cactus Gallrey, Tp.HCM-2012